US ambassador to Sweden: Join NATO

This is how pressure is put on other countries and a rare glimpse by media into processes presumably meant to be semi-official and basically hidden to the public.

And of course, it is up to sovereign Sweden to decide what to do – but, however, not joining NATO will have a price. See below the ambassador’s formulation and hint at Ukraine’s situation.

The truth is that Sweden doesn’t need to join because it is strategically important enough where it is.

Added February 18, 2016: And this is why the host nation support agreement between Sweden and NATO is so important. And should be refused mainly through broad popular debate and democratic pressure on the government.

Here is a first a Google translation of the article in Svenska Dagbladet, April 28, 2014 – followed by the original text in Swedish:

Monday April 28, 2014, Svenska Dagbladet

”Sweden should join NATO “

If Russia threatens Sweden , we can not count on any help from NATO or the United States. Should Sweden be defended , we should join NATO . In the midst of the Ukraine crisis , the U.S. has given this clear message to all Swedish parliamentary parties .

Today there are only a realistic security actor in Europe who can provide you with a guarantee of security, says U.S. Stockholm Ambassador Mark Brzezinski in his arguments for Swedish NATO membership . PHOTOS: Jonas Ekströmer / TT

April 27, 2014 at 20:31 , Updated : April 27, 2014 at 22:54

The message was made a month ago to the eight political parties in the government’s defense preparation. SvD has gained access to the document in which the U.S. line is established .

The news from the U.S. is seen by several informed sources as SvD spoken to as a cold shower . In Sweden, it namely long been a Swedish view that we are protected by the NATO defense guarantees, despite the fact that we are not part of NATO. Armed guarantee enshrined in the NATO Charter Atlantic Treaty Article 5 (“One for all – all for one” ) .

During the Cold War also had the super power USA a secret policy to assist Sweden if we were attacked or threatened by the Soviet Union. But none of that applies anymore, got the Swedish politicians informed about.

– I must be frank and say that Sweden is neither guaranteed protection under Article 5, or of any bilateral security agreement between our two nations, said U.S. Ambassador Mark Brzezinski, according to the eight-page document , on March 27.

– Ukraine had closer ties with NATO than Sweden , he also pointed out.

Sweden is today the partner country to NATO because we are members of the Partnership for Peace .

– Participating in the Partnership for Peace and the possible deterrent effect it can have guarantee you no protection against Russia, the ambassador said .

The U.S. message is that NATO is like an insurance company. Should we help the insurance must be taken out in advance. The reason the United States in front of that message is now Ukraine crisis . It has led to the Defense Committee , which is preparing next year’s defense , had its mandate extended to May 15

Time used by the formulation to collect information about the new geopolitical situation after Russia’s annexation of the Crimea. In the process , several ambassadors visited the formulation to give his country’s views on developments following Russia’s annexation of the Crimea.

On March 27 it was the turn to the U.S. Ambassador to Sweden , Mark Brzezinski . The U.S. has long said that NATO’s door remains open to Sweden , but this is a Swedish decision. The U.S. authorities have since NATO founding in 1949 has been careful not to press Sweden in NATO issue as this could backfire.

But Ambassador Brzezinski’s speech to the Defense Committee tone was now a different:

– Russia’s military actions in Ukraine will certainly have the military , economic and political effects , hit the ambassador and said that there are ” some things to consider .” “How can Sweden meet these new strategic realities? ” Asked the ambassador.

– It is not realistic to increase defense spending will be large enough to fully secure Sweden’s security interests. According to the Defence ‘s own words , Sweden’s defense build security together with others. The question is by whom? , Asked the ambassador.

America’s answer to that is clear: NATO. But to come up with an application first if Sweden is in danger, it is not enough, according to Mark Brzezinski .

– Today there are only a realistic security actor in Europe who can provide you with a security guarantee . To wait until the last minute is not a good strategy . In the same way that it does not make sense to buy insurance for their house when it was already in flames – or when the neighbor’s house is on fire , hit ambassador firm and further stated :

– We have always recognized that the issue of NATO membership is a matter which is entirely determined by the Swedes. It’s your decision.

The original article of April 28, 2014 in Svenska Dagbladet

”Sverige bör gå med i Nato”

Om Ryssland hotar Sverige kan vi inte räkna med någon hjälp från Nato eller USA. Ska Sverige kunna försvaras bör vi gå med i Nato. Mitt under Ukraina- krisen har USA gett detta tydliga besked till samtliga svenska riksdagspartier.

27 april 2014 kl 20:31, uppdaterad: 27 april 2014 kl 22:54

Budskapet framfördes för en månad sedan till de åtta politiska partierna i regeringens försvarsberedning. SvD har fått tillgång till det dokument där USA:s linje slås fast.

Beskedet från USA ses av flera initierade källor som SvD talat med som en kalldusch. I Sverige har det nämligen länge funnits en svensk uppfattning om att vi skyddas av Natos försvarsgarantier trots att vi inte är med i Nato. Försvarsgarantin slås fast i Natos stadga, Atlantfördragets artikel 5 (”en för alla – alla för en”).

Under kalla kriget hade också supermakten USA en hemlig politik att bistå Sverige om vi då angreps eller hotades av Sovjet- unionen. Men inget av detta gäller längre, fick de svenska politikerna besked om.

– Jag måste vara uppriktig och säga att Sverige varken garan- teras skydd enligt Artikel 5, eller av något bilateralt säkerhetsavtal mellan våra bägge nationer, sade USA:s ambassadör Mark Brzezinski, enligt det åttasidiga dokumentet, den 27 mars.

– Ukraina hade närmare band med Nato än vad Sverige har, påpekade han också.

Sverige är i dag partnerland till Nato eftersom vi är med i Partnerskap för fred.

– Att vara med i Partnerskap för fred och den möjliga avskräckningseffekt det kan ha garanterar er inget skydd mot Ryssland, sade ambassadören.

Det amerikanska budskapet är att Nato är som ett försäkringsbolag. Ska vi få hjälp måste försäkringen tecknas i förväg. Orsaken till att USA framför detta budskap nu är Ukrainakrisen. Den har lett till att försvarsberedningen, som förbereder nästa års försvarsbeslut, fått förlängt mandat till den 15 maj.

Tiden används av beredningen för att hämta in information om det nya säkerhetspolitiska läget efter Rysslands annektering av Krim. I arbetet har flera länders ambassadörer besökt beredningen för att ge sitt lands syn på utvecklingen efter Rysslands annektering av Krim.

Den 27 mars var turen kommen till USA:s ambassadör i Sverige, Mark Brzezinski. USA har sedan länge sagt att Natos dörr står öppen för Sverige, men att detta är ett svenskt beslut. Från amerikansk sida har man alltsedan Natos grundande 1949 varit noga med att inte trycka på Sverige i Nato-frågan eftersom detta skulle kunna slå tillbaka.

Men i ambassadör Brzezinskis anförande till försvarsberedningen var tonen nu en annan:

– Rysslands militära agerande i Ukraina kommer helt säkert att få militära, ekonomiska och politiska effekter, slog ambassadören fast och framförde att det finns ”en del saker att överväga”. ”Hur ska Sverige möta dessa nya strategiska realiteter?”, frågade ambassadören.

– Det är inte realistiskt att ökade försvarsutgifter blir stora nog att fullt ut säkra Sveriges säkerhetsintressen. Enligt försvarsberedningens egna ord ska Sveriges försvar bygga på säkerhet tillsammans med andra. Frågan är med vem?, frågade ambassadören.

USA:s svar på det är entydigt: Nato. Men att komma med en ansökan först om Sverige är i fara, det räcker inte, enligt Mark Brzezinski.

– I dag finns det endast en realistisk säkerhetsaktör i Europa som kan förse er med en säkerhetsgaranti. Att vänta till sista minuten är ingen bra strategi. På samma sätt som det inte tjänar någonting till att köpa en försäkring till sitt hus när det redan står i brand – eller när grannens hus står i ljusan låga, slog ambassadören fast och tillade slutligen:

– Vi har alltid erkänt att frågan om Natomedlemskap är en fråga som helt och hållet avgörs av svenskarna. Det är ert beslut.

[END]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.