Forsvarsminister Wammen er galt afmarcheret *

Kære Berlingske redaktion

Kære Michael Ørtz Christiansen og Karen Clement, Berlingske Nyhedsbureau

I bringer kl 11.41 i dag en artikel hvori forsvarsminister Wammen – uden henvisning til nogen folkeretslig bestemmelse – mener at den forestående Irak-operation er folkeretsligt OK.

Det er den ikke.

De to argumenter han bruger – at den irakiske regering har bedt om det og at der er en forfærdelig humanitær situation har intet med folkeretten at gøre.

Derimod bryder aktionen klart mod FN-Pagtens Artikel 1 og 33.

Jeg citerer:

Artikel 1:

“De Forenede Nationers formål er:

1. at opretholde mellemfolkelig fred og sikkerhed og i dette øjemed: træffe effektive fælles forholdsregler til forebyggelse og fjernelse af trusler mod freden og til undertrykkelse af angrebshandlinger eller andre brud på freden, og ved fredelige midler og i overensstemmelse med retfærdighedens og folkerettens grundsætninger at ordne eller bilægge mellemfolkelige tvistigheder eller situationer, som kunne føre til brud på freden;

Kapitel VI
FREDELIG BILÆGGELSE AF TVISTIGHEDER

Artikel 33.

1. Parterne i enhver tvist, hvis fortsættelse kan antages at ville bringe opretholdelsen af mellemfolkelig fred og sikkerhed i fare, skal først og fremmest søge en løsning ved forhandling, undersøgelse, mægling, forlig, voldgift, domsafgørelse, benyttelse af regionale institutioner eller aftaler, eller ved andre fredelige midler efter deres eget valg.

2. Sikkerhedsrådet skal, når det anser det for nødvendigt, opfordre parterne til at bilægge deres tvist ved sådanne midler.

Og først når alt andet er prøvet kan man skride til militær handling i FN’s regi:

Artikel 42.

Skulle sikkerhedsrådet skønne, at de ved artikel 41 hjemlede forholdsregler ville være utilstrækkelige eller har vist sig at være utilstrækkelige, kan det tage sådanne skridt ved anvendelse af luft-, sø- eller landstridskræfter, som måtte være nødvendige for at opretholde eller genoprette mellemfolkelig fred og sikkerhed. Sådanne skridt kan indbefatte demonstrationer, blokade og andre operationer foretagne af luft-, sø- eller landstridskræfter tilhørende medlemmer af de Forenede Nationer.

Interesting too?  Biden bombs in Syria - helping to steal its oil but what is there to talk about?

(Mine understregninger)

Venlig hilsen

Jan Øberg

* 29. august 2014:
Berlingske Tidende fandt ikke anledning, heller ikke efter en rykker i dag, at svare på dette brev.

JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

Nej til Missilskjoldet og våben til Irak

Next Story

The Powers Behind The Islamic State

Latest from International law

%d