/

Dagbog fra Burundi # 4 – Amahoro-Ungdomsklubben og dens visioner med de unges egne ord

Bujumbura, Burundi, 3. juli, 2008

Her følger en tekst som medlemmer af Amahoros Ungdomsklub har formuleret sammen med TFF’s Ina Curic og Jan Øberg. (Amahoro = fred, på kirondi, det lokale sprog).

Vi søgte om penge hos det svenske Folke Bernadotte Akademi, men fik et nej. Så lige nu, mens vi skriver dette, ved ingen af os rigtig hvordan vi skal komme videre – undtagen at vi bliver nødt til at finde ud af nye strategier for at få økonomisk støtte og udvikle dynamik i vores forehavende.

Men, som I kan se, så er vores vision på plads, og en dag vil det lykkes for os – med støtte af TFF og med AYC som trækker det store læs – at få fred i Burundi gennem denne nationale bevægelse for dialog, uddannelse og social forandring.

Amahoros Ungdomsklub, AYC

ORGANISATIONEN

AYCs mission

Vores opgave er at bidrage til at bygge freden og skabe bæredygtig udvikling ved at tilvejebringe rum, hvor det er muligt for Burundis forskellige unge indbyggere at mødes.

Vores mål:

– Finde frem til – og fremme – forsoning og fred i bredeste forstand.

– Bæredygtig udvikling for Burundi og alle de mennesker der bor her.

– Bevidstgørelse blandt de unge for at modvirke diskrimination og styrke menneskerettighederne, kønnenes ligestilling og demokrati.

– Uddannelse for at styrke det civile samfund og de unges rolle som freds-byggere.

– Få de unge burundier der bor i Bujumbura, i provinserne eller i udlandet, involveret i arbejdet med moralsk, økonomisk og politisk rekonstruktion af landet.

– Re-etablere de noble værdier: solidaritet og gensidig støtte, med fokus på stræben efter varig fred, udvikling og demokrati i landet.

– At skabe et rum hvor der er plads for Burundis unge – også de der bor i udlandet – til at udtrykke sig og deltage i fredelige løsninger på konflikterne.

Hvorfor er det nødvendigt at skabe en ny organisation?

Lige siden selvstændigheden har Burundi været hærget af en række konflikter, som har kostet befolkningen dyrt. 65% af befolkningen er unge mennesker, og politikere har brugt dem som instrumenter i krigen. En del af dem er døde, andre er handikappede. Alt for mange droppede studierne og gik i krig mod deres brødre og søstre. Et stort antal unge burundier forlod deres fædreland til fordel for Europa, navnlig de nordiske lande. Dem der forblev i Burundi og fortsatte deres studier er i dag ofre for arbejdsløshed; alt for mange mangler håb for en bedre fremtid.

Men vi unge skal ikke sidde med hænderne i skødet og lade stå til. Vi må se at finde sammen og arbejde for fred og bæredygtig udvikling gennem demokratisering og aktiv deltagelse. Det er den eneste løsning for alle burundier. Ethvert ungt menneske skal vide at fred er hans/hendes sag, og at man bliver nødt til at hjælpe med til opbygning af landet. Ved at skabe rum for debatter, deltagelse og inddragelse af alle unge; ved at uddanne, at styrke folks kapacitet og ved at hjælpe unge i nød, kan vi ændre kursen i dette land. Det er det livsindhold, der gælder i Amahoros Ungdomsklub.

Der er mange civile foreninger eller NGOer i Burundi. Men, lige som i andre efterkrigssammenhænge ser vi for lidt seriøs stræben og engagement fra de eksisterende NGOers side i at fremme det konkrete arbejde for fred.

Også i lyset af vores samarbejde med TFF i Sverige, hvis støtte og inspiration er meget vigtig for os, tror vi på at AYC kan bidrage med tre vigtige sager til fordel for Burundis civilsamfund:

– energi og vilje, fra de unges side, til at arbejde for stabilisering af landet. Samtidig med at vi behøver og søger støtte fra udenlandske donorer tror vi også på alle mulige kilder til økonomisk støtte i vort eget land og har en vision af at vi i fremtiden skal kunne finansiere vores Klub og dens aktiviteter, så vi ikke bliver tiggere eller afhængige på andre måder;

– vi har en ægte motivation til at arbejde sammen med andre organisationer og så frøene til en social bevægelse i Burundi. Vi vil ikke konkurrere om midler eller om det bedste image udad;

– engagement i arbejdet med et positivt fredsperspektiv, snarere end at stille op på den herskende diskurs, der som regel er gold og negativ og kan lede til vold og udåd.

Hvem vil i første hånd kunne få nytte af vor organisations aktiviteter?

Det er de unge der har størst gavn af vores organisation. Unge der vil deltage og bidrage til fred og udvikling i Burundi; landet hvor de unges stemme endnu ikke høres nok, i mængden af politikere og andre aktører der vil tage hånd om deres interesser.

Alle burundier har potentielt nytte af vores forenings arbejde, fordi vi vil hjælpe dem til at få værdierne om fred og udvikling ind i vores uddannelse på diverse områder, på seminarier, offentlige møder og i brede dialoger; aktiviteter som vi vil organisere på kontinuerlig basis i de kommende år. Vi vil således medvirke til uddannelsen af Burundis fremtidige ledere, der må have deres rødder i folket, med dets behov for og ønske om fred i vores land.

Arbejder vi med andre ungdomsorganisationer?

Et del af vores faste medlemmer og medhjælpere er aktive i andre foreninger, og bringer således værdifulde erfaringer med ind i vores klub. Vi har støtte og aktiv deltagelse af fem repræsentanter for de organisationer som fra begyndelsen var med i den oprindelige Amahoro-koalition.

For tiden samarbejder vi med “Génies en Herbes”, en ungdomsbevægelse der ordner konkurrencer og uddannelses-aktiviteter for unge i gymnasiet eller anden ungdomsuddannelse. Siden juni 2007 har Génies en Herbes været værter for AYC’s møder omkring emner som mission, planlægning, organisatorisk struktur og kommunikation. Nogle af os læser sammen på det private Lumière Universitet.

AYC er i kontakt med Sammenslutningen for Promovering af den Burundiske Pige (Association pour la Promotion de la Fille Burundaise), en ledende organisation af unge burundiske kvinder der arbejder med kønslige spørgsmål og for kvinders ligestilling. De inviterede f.eks. AYC’s basismedlemmer til at deltage i et seminarium om FN’s resolution 1325, som de havde organiseret d.20.-21. marts 2008.

AYC planlægger at skabe et netværk af ungdomsbevægelser ved hjælp af en hjemmeside, som vi selv lærer at lave og vedligeholde.

Interesting too?  Framtiden är utraderad i Irak

Aktiviteter der skal udvikle klubbens statutter og kompetencer

Begyndelsen: Idéen med at starte Amahoro Ungdomsklub blev født i maj 2007 af to studerende ved Light Universitetet i Bujumbura, en organisation der var med i TFF Amahoro Koalition, som også har visionen af et Burundi, der vil kunne opnå fred og bæredygtig udvikling gennem de unges demokratiserende aktiviteter.

Behovet blev åbenbart i de møder koalitionen holdt, hvor de unge ikke fik nok plads og indflydelse, så det gav mening for dem at bidrage med deres egne perspektiver og energi et forum hvor de selv kunne råde.

Grundlag og statutter: Idéen udviklede sig og blev fanget op at andre unge fra forskellige universiteter og organisationer, nogle fra den gamle koalition. I november 2007 nåede de stiftende medlemmers antal op på 13, og de har formuleret de statutter, der skal ligge til grund for at Klubben bliver registreret i Indenrigsministeriet. Medlemmerne dækker selv de afgifter der kræves for at gennemføre processen, såvel som andre mindre organisatoriske udgifter.

Skoling: I november organiserede AYC, sammen med TFF’s Ina Curic, et tre dages seminarium over temaet ‘mobilisering til fremme af social forandring’. Og som opfølgning havde vi et to-dages seminarium med Jan Øberg og Ina Curic, om hvordan vi bliver enige om – og formulerer – AYC’s virke, styring, kommunikationsstrategier og organisatoriske redskaber.

Samarbejde og åbenhed: Vi er en ungdomsorganisation, men AYC er åben for alle som vil være med uden forskel i køn eller alder; men især opmuntrer vi unge kvinder til at deltage.

Det er vores hensigt at samarbejde med enhver organisation som har lignende mål som vi, og som har samme syn på sammenhænget mellem fred, bæredygtig udvikling og demokrati.

Vores personale får ikke løn – de er frivillige støttepersoner: AYC har en medarbejdergruppe der arbejder i overensstemmelse med vores statutter: En offentlig repræsentant, Armand Giramahoro, studerende ved Light University i Bujumbura, en vice-repræsentant, Jean Bosco Bigirimana, studerende ved samme universitet. Der er kasserer, Kaze Laurfiane, også studerende ved Light Universoty, en sekretær, Tharcisse Ndayizeye, studerende ved Burundis statslige universitet. Landry Ninteretse, uddannet i medie og journalistik, har ansvaret for kommunikationen udadtil.

Alle disse stiftende medlemmer arbejder frivilligt og vederlagsfrit. Vi har ingen betalte medarbejdere. Vi mener at vi er attraktive for folk der har erfaring i at håndtere NGO-arbejde, som Jean Marie Kuvumbagu fra League Iteka, der allerede er begyndt at følge os og støtter de forbedringer der hele tiden sker. TFF-associerede Adolphe Sururu, sociolog med speciale i ikke-voldelig kommunikation, er også en ressource vi kan regne med i mange af vores aktiviteter.

Beslutnings-rutinerne: Som fastslået i AYC’s statutter, har Generalforsamlingen det sidste ord. Generalforsamlingen inkluderer alle medlemmer, og alle har én stemme når der skal stemmes. Vi vil følge en konsensus-modellen når der skal tages beslutninger. Eftersom vi ikke er en særlig stor organisation endnu, har vi vores Administrative Møder til at sikre at beslutningerne udtrykker og modsvarer alle medlemmers forventninger.

TFF’s rolle: Ina Curic og Jan Øberg fra TFF er vores rådgivere. TFF har gjort så meget i vores land; og gennem Jan Øbergs kurser i fredsforskning – og møderne og de seminarier der blev holdt i det tidligere Amahoro NGO-sammenslutning – blev vi sidste år, i frustration over at vores ønske for forandring ikke blev mødt, inspireret til at starte vores egen klub. Vi er meget bevidst om at vi har brug for at forbedre vores administrative færdigheder, organiseringskompetencer, intellektuelle skoling og økonomiske situation.Og det er lige præcis det, nedenstående aktionsplan handler om.

Hvem har nytte af vores organisation?

Vi har formet vores statutter så demokratisk som muligt. Déri indgår at modarbejde enhver splittelse – mellem tidlige og nye medarbejdere, mellem medhjælpere og personer der deltager i vores programmer, mellem styrelsesmedlemmer og almindelige medlemmer og mellem gamle, erfarne mennesker og nyt folk der vil være med.

Vi ønske at alle – unge som gamle, kvinder som mænd – der har udbytte af vores aktiviteter, tager stilling til deres personlige situation, ligesom den fremtidige retning for AYC’s programmer og ideer, og at de aktivt engagerer sig i at arbejde hen imod de mål der derigennem sættes.

Vi tror på at en betydningsfuld styrke vindes gennem både mængde og kvalitet. Derfor er det vigtigt at vi, hvis vi vil opnå de sociale forandringer vi arbejder for, kan opmuntre så mange unge mennesker som muligt til at blive medlemmer, samarbejde og aktivt tage del i den samfundsvision som AYC promoverer. Samtidig vil vi sikre at hvert nyt medlem straks føler sig delagtig og umiddelbart støtter vores arbejde og vores mål. Og enhver der ansøger om medlemskab vil også blive testet i en periode – det er ikke nok bare at betale kontingent.

Der er ingen tvivl om at konflikter vil opstå alligevel. Netop derfor er vi så ivrige for at lære mere om konfliktanalyse- og løsning, om forhandling og forsoning – færdigheder vi kan bruge både internt og udadtil i vores samspil med det omgivende samfund.

PROJEKTERNE OG AKTIVITETERNE

Beskrivelse af projekterne og de sociale sammenhæng

AYC har en handlingsplan for de planlagte aktiviteter under perioden juni 2008 til sommeren 2009. Disse aktiviteter inkluderer:

Etablering af et klubkontor
Deltagelse i og organisering af en serie lektioner og seminarier på varierende temaer: Ikke-volds kommunikation, uddannelse i fredelig konfliktløsning, læring om FN’s 1325-resolution, undervisning i demokrati, seminarium om unge menneskers rolle i at skabe solid fred, seminarium om det der kaldes transitional justice og en sandheds- og forsoningskommissioner som vi måske også skal have i Burundi, seminarium om Burundis konflikthistorie, seminarium om muligheden for et ungdomsparlament i Burundi. Og meget mere, alt efter tid og kræfter.

Fundraising er naturligvis centralt.
Den vil omfatte indsamling af lokale donationer, samt udvikling af al slags indkomst-genererende aktiviteter til fordel for hvert projekt og programpunkt – altså en samlet satsning i retning af selvfinansiering. Alt for mange traditionelle organisationer hér er totalt afhængige af midler udefra – og det kan også skabe en vis korruption, som vi vil undgå.

Med tiden ønsker vi at kunne etablere et multinyttigt AYC Center, med faciliteter som cyber-café, mødelokaler, NGO-koordinering, udstillinger etc. Her ville man også kunne tilbyde adskillige typer af undervisning i f.eks. computer-teknik, konfliktløsning etc – ikke mindst for lærere og unge mennesker, som positivt ville påvirke skolesektoren.

Interesting too?  Dagbog fra Burundi # 1

AYC satser på aktiviteter der ligger i linie med dens hovedopgaver: At bidrage til at styrke fred og bæredygtig udvikling. Alle aktiviteter er vendt mod at involvere de unge og få dem med i opbygningen af Burundi, dets fredsproces og dets udvikling. De unge skulle så kunne bryde ud af deres tavshed og sige NEJ til den dårlige ledelse, vi også er vidne til her i landet, som korruption, voldelig konfliktløsning, dårlig skolepolitik og mangel på politik i forhold til arbejde og ansættelse. Der er mange konstruktive og positive alternativer at sige JA til og arbejde for oprettelsen af.

Vi der tilhører den unge generation har lært at den eneste grund til krigen i Burundi var etniske konflikter. Men vi tror ikke længere på at etnicitet forklarer alt – langt fra. Alle de mennesker der døde var ofre for dette forvanskede synspunkt, misbrugt af politikere som et instrument til at føre krig. Målet for vores Klub og den undervisning og de seminarier vi holder – samt selve Centret – er at minde de unge og hele samfundet om at de har ret til, og magt til, at ændre kursen og få det bedste ud af dette lands potentialer.

Vores redskaber skal udelukkende være en bred vifte af ikke-voldelige midler, aktiv borgerdeltagelse og demokrati. Gennem debatter og dialog kan unge mennesker opdage deres potentialer og forene deres energier i samarbejde til opbygning af landet.

Vi har ret til en fremtid uden vold (ikke mindst krig og seksuel overlast), uden diskrimination, overtrædelser af menneskerettighederne og dårlig håndtering af de offentlige midler.

Ved besøg rundt om i landet ønsker AYC at vise unge mennesker, der ellers er afskåret fra teknologi og nutidige kundskaber, at de ikke er født og vokset op for at leve i fattigdom og uvidenhed, men at de er som alle andre unge, også de der er vokset op i byer og derfor har fordelen af bedre vilkår for uddannelse og demokratisering.

AYC ønsker at tiltrække flere og flere unge til klubbens opgaver og mål. Det vil sige en stærk bevægelse til støtte for at unge mennesker i hele Burundi kan øjne dagslys og være med til at fremme godt lederskab i fremtiden. AYC kan være med til at skabe et sammenhængende samfund i fremtiden, fordi denne generation vil have forberedt grunden det skal stå på.

Gennem vores aktiviteter vil flere mennesker end nu kunne genfinde håb, se at Burundi stadig er i live takket være de unges engagement. Regeringen og alle andre aktører i landet vil indse vigtigheden af at have en – eller flere – ungdomsbevægelser, som tager sig af de virkelige problemer, så som mangel på fred, social retfærdighed, velstand og bæredygtig udvikling. Selv om vi ikke har en uddannelsessektor som den i Europa, så skal unge mennesker her ikke vedblive med at føle at de ældre og magthavere betragter dem som uvidende og behandler dem som babyer.

Målet for projektet og aktiviteterne

Hver aktivitet har sit eget mål, men fælles for dem alle er at unge kvinder og mænd, efter at have deltaget i det, har opnået kapacitet til at forstå sine egne muligheder og derefter være i stand til at deltage i og bidrage med sine evner i opbygningen af landet.

Der skal være plads til steder for unge mennesker, hvor de kan være i harmoni med sig selv, og hvor de kan diskutere med andre uden frygt. Dér findes muligheden for at de kan udvikle deres evne til at udtrykke sig, og de vil kunne bruge deres energi til at aktivere de potentialer de har og være med til at sikre fred og bæredygtig udvikling.

De specifikke sager

– At skabe nye rum for møder unge mennesker imellem og gøre dem i stand til at deltage i fredsbygning og bæredygtig udvikling på kvalificeret vis.
– At styrke en gruppe unge mennesker i deres beslutning om at bruge deres energi på at bygge et bedre Burundi.
– At give unge mennesker kundskaber der kan hjælpe dem til at leve et harmonisk liv i deres samfund.
– Fra første dag sikre at AYC ikke bliver endnu et projekt i hovedstaden Bujumbura, og for dem der allerede lever et relativt privilegeret liv dér. Vi vil nå ud til alle unge mennesker i hele landet. Bare på dette område repræsenterer AYC en ny type initiativ. Det er derfor at den meste undervisning vil finde sted udenfor Bujumbura.

Projektets målgrupper

AYC’s handlingsplan er åben for unge fra universiteterne og gymnasierne i Bujumbura. Den er også åben for unge der bor på landet, især dem fra Gitega, Ngozi, Ruyigi og Muramwiya, som normalt ikke har muligheder for at deltage i debatter og føre samtaler i det offentlige rum. Derved kan de udvikle deres potentialer og få mulighed for at stifte bekendtskab med moderne teknologi.

Hvordan skal stipendier, donationer og anden støtte hjælpe os?

Et eller flere mindre ”igangsætter” stipendier vil sætte os i stand til at starte nye AYC-aktiviteter og tiltrække opmærksomhed i hele Burundi samt dele af det regionale og internationale samfund. Det ville skaffe mulighed for konkrete aktiviteter, mobilisering af energi, flere medlemmer, flere langtrækkende aktiviteter, hvorved finansiering af fremtidige aktiviteter kan gennemføres ved de indkomst-genererende aspekter disse aktiviteter inkluderer. Når vi kan vise gode resultater, vil mange flere formuende burundier formodentlig hjælpe os med donationer – idet de fleste mennesker ser en fordel i at “investere i den unge generation”.

Skønt vi allerede har finansieret nogle af vore aktiviteter af egen lomme, og vil fortsætte med at gøre det, er vi også i behov af en økonomisk base, som nogle måneder fremover kan gøre det muligt at planlægge realisering af vores drøm om et AYC Center med freds-uddannelse i bredere forstand. Og hånd i hånd hermed køre kommercielle virksomheder, hvis afkast kan pløjes ned i vore sociale aktiviteter.

Så vi håber på at Du, der læser dette, også vil støtte os på den ene eller anden måde.

Oversat fra engelsk af Doris Kruckenberg

[JO # 1211]

JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

Dagbog fra Burundi # 3 – Om et længere ophold og…

Next Story

Dagbog fra Burundi # 5 Hvordan vi hjælper med at opbygge en ny bevægelse – en gensidig læringsproces

Latest from Burundi

%d